شرکت آب و فاضلاب روستایی استان یزد
شرکت آب و فاضلاب روستایی استان یزد
شرکت آب و فاضلاب روستایی استان یزد
شرکت آب و فاضلاب روستایی استان یزد
 
 

شناسنامه خدمات مشترکین

خدمات شرکت آب و فاضلاب روستایی استان یزد

خدمات واگذاری انشعاب آب و فاضلاب (15031452000)

         

شناسه خدمت عنوان خدمت بستر ارائه خدمت
15031452100 واگذاری انشعاب آب

خدمات پس از واگذاری انشعاب آب و فاضلاب (15031453000)

         

شناسه خدمت عنوان خدمت بستر ارائه خدمت
15031453100 تغییر کاربری انشعاب
15031453101 پاسخ به استعلام
15031453102 تغییر مشخصات (نام و آدرس و….)
15031453103 تغییر واحد مسکونی
15031453104 تغییر ظرفیت قراردادی انشعاب
15031453105 تغییر قطر انشعاب
15031453106 تفکیک کنتور
15031453107 تغییر مکان وسائل اندازه گیری
15031453108 آزمایش کنتور
15031453109 تعویض کنتور
15031453111 قطع موقت و وصل انشعاب
15031453112 جمع آوری یا ادغام انشعاب
15031453113 صورتحساب میان دوره
15031453114 بررسی صورتحساب
15031453115 اعلام کارکرد کنتور
15031453116 مشاهده سوابق مصرف
15031453117 امکان پرداخت صورتحساب
15031453118 شکایت یا درخواست مردمی
15031453119 فروش آب تانکری

 

نگارنده:پشتیبانی گروه دیبا

بازدید:9058