شرکت آب و فاضلاب روستایی استان یزد
شرکت آب و فاضلاب روستایی استان یزد
شرکت آب و فاضلاب روستایی استان یزد
شرکت آب و فاضلاب روستایی استان یزد
 
 

  > ارتباط با مدیران پاسخگو

ردیف داخلی نام ونام خانوادگی واحد مربوطه خط مستقیم موضوع پاسخگویی
1 100 محمد فاتحی میبدی رئیس هئیت مدیره و مدیرعامل 03537241044  
2 101 سید مرتضی موسوی دفتر مدیرعامل    
3 125 راضیه میرشمسی اداره حقوقی  03537265090  
4 130 جمال خاکزار معاونت پشتبانی و منابع انسانی  03537243170  
5 115   واحد روابط عمومی  03537259000  
6 140 حسین سلیمیان ذیحساب جاری   پاسخگو در موارد مرتبط با پرداختهای جاری
7 139 سمیه انتظاری واحد حسابرسی     
8 104 علیرضا افخمی اداره برنامه بودجه و امار   پاسخگو در موارد مرتبط با بودجه و آمار
9 109 علی صادقی کارشناس برنامه بودجه و آمار    
10 105 اکرم رحیمی واحد فناوری اطلاعات و GIS 03537246344 پاسخگو در موارد مرتبط با آمارهای شرکت، نرم افزار ها و خدمات الکترونیکی شرکت  
11 121 بهنام درخشان واحد مشترکین     
12 120 حامد کفاش زاده واحد مشترکین    پاسخگو در موارد مرتبط با مشترکین روستایی 
13 122 مالک منصوری درآمد    
14 110 رضا زارع رحیمی آبادی اداره بحران   پاسخگو در موارد مرتبط با hse
15 112 مرتضی دهقان واحد حراست   03537261015  
16 114 نگهبانی  واحد حراست    
17 131 سید علی موسوی امور اداری   پاسخگو در موارد مرتبط با کلیه موارد مرتبط با امور اداری 
18 132 محمد عزیزی امور اداری    
19 133 مهدیه پناه بخدا امور اداری    
20 152 مجید رفیع واحد بازرگانی    پاسخگو در موارد مرتبط با امور بازرگانی 
21 156 هاشم نیک خواه واحد درمان    پاسخگو در موارد مرتبط با بیمه تکمیلی کارکنان
22  157-158 مهدی فیروز-مریم زنجیرچی ماشین آلات   پاسخگو در موارد مرتبط با وسایل نقلیه سازمان 
23 155 مرتضی غیرت اللهی دبیرخانه    پاسخگو در موارد مرتبط با کلیه نامه های صادره و وارده 
24 135 محمود خیری ذیحساب عمرانی  03537264260 پاسخگو در موارد مرتبط با پرداختهای طرح های عمرانی
25 138 مهدی رضایی پندری حسابدار عمرانی     
26  136 اعظم افشاری امین اموال    
27  141 علی نصیری حسابدار جاری     
28 146-147 زهرا علمدار تلفنخانه     
29 153 جعفر زارع زاده آبدارخانه     
30 170 سید جلیل موسوی  معاون طرح و توسعه 03537264261 پاسخگو در موارد مرتبط با پروژه های عمرانی (مطالعه،نظارت،اجرا)
31 172  محمد فدوی  واحدطرح و برنامه    
32 127 مرضیه گشنیزی  امور قراردادها و رسیدگی   پاسخگو در موارد مرتبط با قراردادهای شرکت 
33 166 سید ابوالحسن موسوی واحد نظارت و ارزیابی    
34 176 علی محمدی واحد مطالعات    
35  180 سید هادی موسوی معاون نظارت بر بهره برداری 03537261013 پاسخگو در موارد مرتبط با بهره برداری آب و شبکه توزیع و خط انتقال 
36 191 فرزاد رامش واحد آب بدون درآمد و مدیریت مصرف   پاسخگو در موارد مرتبط با هدر رفت آب 
37 188   واحد آب بدون درآمد و مدیریت مصرف    
38 195 مرضیه موسوی فرد واحد کنترل کیفی    
39 198  آزمایشگاه آزمایشگاه    
40 181  فاطمه حاجی مهدی انرژی    
 

 

 

نگارنده:کارشناس سایت

بازدید:4277