شرکت آب و فاضلاب روستایی استان یزد
شرکت آب و فاضلاب روستایی استان یزد
شرکت آب و فاضلاب روستایی استان یزد
شرکت آب و فاضلاب روستایی استان یزد
 
 

> سیاست


توجه ویژه به منابع انسانی به عنوان سرمایه های اصلی شرکت و بهره گیری از مشارکت آنان در راستای بهبود و اثربخشی سیستم مدیریت کیفیت

  به کارگیری دانش و فن آوریهای مرتبط با صنعت آب وفاضلاب در راستای فرآیندهای شرکت

  رعایت و اجرای کامل قوانین و مقررات حاکم بر شرکت

  توجه ویژه به نیازهای مشتریان و سایر طرحهای ذینفع وبرآورده سازی آنها حین فرآیندهای پدیدآوری خدمات

  بهره مندی از مشارکت کلیه کارکنان شرکت جهت بهبود اثربخشی نظام مدیریت کیفیت

  طراحی ،ایجاد ،برقراری نظام فرآیندهای شرکت و اجرای صحیح و کنترل نظارت مناسب بر آنان

  توجه ویژه به اصل بهبود مستمر

  برقراری امکانات رفاهی و انگیزشی برای کارکنان

  به کارگیری و استفاده از قوانین حمایتی

  ارتقاءتناسب تجهیزات و تأسیسات 

 

 

نگارنده:کارشناس سایت

بازدید:3644