شرکت آب و فاضلاب روستایی استان یزد
شرکت آب و فاضلاب روستایی استان یزد
شرکت آب و فاضلاب روستایی استان یزد
شرکت آب و فاضلاب روستایی استان یزد
 
 

> اهداف

مهمترین اهداف شرکت های آب و فاضلاب روستایی

مطالعه و ایجاد تأسیسات مربوط به تأمین ، انتقال و توزیع آب آشامیدنی روستاها

مطالعه و اجرای طرح های دفع بهداشتی فاضلاب روستایی ( جمع آوری ، انتقال ، تصفیه )

نگهداری و بهره برداری از تأسیسات مرتبط با آب آشامیدنی روستایی نظیر چاهها ، آبگیرها ، تصفیه خانه ها ،  خطوط انتقال ، سیستم های کنترل و شبکه های توزیع

نگهداری و بهره برداری از تأسیسات عمومی دفع بهداشتی فاضلاب روستایی احداث شده.

مرمت ، بازسازی و توسعه شبکه ها و تأسیسات آب و فاضلاب روستایی و حفاظت از حریم آنها

تأمین آب آشامیدنی در شبکه های روستایی بر اساس استانداردهای مصوب وزارت نیرو .

در یک تحلیل نهایی از برآیند فعالیتهای فوق الذکر به قوت می توان گفت: این فعالیتها رابطه مستقیمی با تحقق شاخص های مهم اقتصادی ، اجتماعی اعم از محرومیت زدایی ، ارتقاء بهداشت عمومی ، افزایش رفاه  اجتماعی و کاهش هزینه های خانوار روستایی خواهد داشت.

 

 

نگارنده:کارشناس سایت

بازدید:3755