شرکت آب و فاضلاب روستایی استان یزد
شرکت آب و فاضلاب روستایی استان یزد
شرکت آب و فاضلاب روستایی استان یزد
شرکت آب و فاضلاب روستایی استان یزد
 
کد سند:    
بازسازی شبکه توزیع آب روستای زردین شهرستان تفت
مشخصات آگهی
 موضوع: بازسازی شبکه توزیع آب روستای زردین شهرستان تفت
تشریح:

1-مناقصهگزار : شرکت آب و فاضلاب روستایی استان یزد
2-زمان ارائه اسناد : روزپنج شنبه مورخ:22/8/1395
3-آخرین مهلت تحویل پیشنهادها:  پایان وقت اداری (ساعت 14 ) روز  شنبه مورخ 06/09/95 به نشانی                    مناقصه گزار- امور قراردادها تحویل نمایند.
4-زمان و محل گشایش پاکتها :
4-1-    گشایش پاکت ارزیابی کیفی : ساعت 9 صبح روز یکشنبه مورخ  07/09/95 در محل دفتر مدیرعامل می باشد .
4-2-    بازگشایی پاکتهای ( الف و ب و ج ) ساعت 9 صبح روزپنجشنبه مورخ 11/09/95 در محل دفتر مدیرعامل می باشد . 
توجه : از پیشنهاد دهندگان دعوت به عمل می‌آید با در دست داشتن معرفی‌نامه در جلسه مذکور حضور یابند .
5- نشانی محل ارائه اسناد و تسلیم پیشنهادها :  یزد- میدان امام حسین - کوچه شهید محمود حاجی مهدی–  شرکت آب و فاضلاب روستایی استان یزد–  اداره حقوقی و قراردادها – تلفن 03537241030 – فاکس 03537241050    
6- تضمین فرایند ارجاع کار : دارای اعتبار به مدت سه ماه از تاریخ تسلیم پیشنهاد است که مطابق آئین نامه تضمین معاملات دولتی به شماره 123402/ت50659 هـ مورخ 22/09/94 و به صورت یک یا ترکیبی از تضمین های موضوع بندهای ( الف ، ب ، پ ، ج ، چ و ح ) ماده 4 آئین نامه مذکور تهیه و طی پاکت (الف ) ارائه گردد . 
7- تهیه اسناد مناقصه :مناقصهگران میتوانند یک سری کامل از اسناد مناقصه را از سایت اینترنتی شرکت به آدرس www.abfaryazd.ir، واحد مناقصات تهیه نمایند .
8- به پیشنهادهای فاقد امضاء، مشروط، مخدوش و پیشنهادهایی که بعد از انقضاء مدت مقرر واصل شود، مطلقاً ترتیب اثر داده نخواهد شد .
 9-  سایر اطلاعات و جزئیات مربوطه در اسناد مناقصه مندرج است .
اقدام کننده : اداره حقوقی و قراردادها

 

واحد منتشر کننده: امور حقوقی و قراردادها
دستگاه نظارت: شرکت آب و فاضلاب روستایی استان یزد
میزان برآورد هزینه: 8533594217
محل تامین اعتبار:
محل اجرای پروژه: شهرستان تفت
تضمین مورد نیاز: 427000000
محل بازگشایی: دفتر مدیرعامل
احتمال تمدید مهلت: خیر
نام روزنامه: قدس
هزینه دریافت اوراق: 0
اطلاعات زمانبندی آگهی
تاریخ انتشار در روزنامه:
تاریخ آغاز:
تاریخ پایان:
تاریخ جلسه پرسش و پاسخ:
مهلت ارسال اوراق:
تاریخ اعلام نتایج:
 
دریافت اسناد آگهی  
  تعداد بازدید: 1204